U Srnju se gradi savremena regionalna deponija za ceo Rasinski okrug

Savremena regionalna deponija Srnje dobija obrise – Plan detaljne regulacije predviđa azil za životinje, biološki tretman i kompostiranje otpada iz 6 opština tokom narednih 20 godina

Deponija Srnje kod Kruševca bi počevši od 2022. godine trebalo da postane regionalni centar za upravljanje otpadom, izgrađen po evropskim ekološkim standardima.

Početkom ove godine gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović i predsednici opština Blace, Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Varvarin, koje će takođe koristiti ovu deponiju, potpisali su sporazum za njenu izgradnju koja će biti finansirana iz kredita Nemačke razvojne banke (KfW).

Sada se otišlo korak dalje u realizaciji tog posla, stavljanjem na rani javni uvid Plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom Srnje.

Ovim planom, čiji je naručilac Grad Kruševac, a koji je izradio JP za urbanizam i projektovanje Kruševac, stvaraju se uslovi za, kako je navedeno, rešavanje velikog komunalnog problema grada u oblasti životne sredine, ali i podrška konceptu formiranja regionalne mreže centara upravljanja otpadom u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom za period 2010. do 2019. godine.

Naime, postojeća deponija Srnje, koja se nalazi na oko 6,5 kilometara severno od centra grada Kruševca, na tromeđi katastarskih opština seoskih naselja Srnje, Velika Kruševica i Padež, napravljena je još 1984. godine. Prostire se na 37 hektara i opremljena je osnovnom infrastrukturom, a na njoj se prikuplja otpad sa područja sa približno 85.000 stanovnika.

U planu se navodi da je tokom godina na deponiju osim komunalnog dovožen i opasan otpad, kao i građevinski, industrijski, medicinski, i otpad životinjskog porekla, te da je najveći problem zagađenje vazduha, zemljišta i podzemnih i površinskih voda, jer su objekti na deponiji u lošem stanju ili van funkcije.

Stoga je Planom predviđena sanacija postojećeg zagađenja na prostoru postojeće deponije (popravljanje stanja životne sredine, zemljišta i voda) i uspostavljanje integrisanog, bezbednog, održivog i ekološki prihvatljivog sistema upravljanja otpadom.

Regionala deponija će se prostirati na parcelama u KO Srnje i KO Velika Kruševica i biće podeljena na više funkcionalnih celina.

Prva celina namenjena je u jednom delu za objekte uprave, radničke zgrade i nadstrešnice za mašine, a u drugom će sadržati postrojenje za sortiranje otpada, azil za životinje i stanicu za gorivo. U drugoj celini nalaziće se nova sanitarna deponija na površini od 8,56 hektara, kao i postrojenje za preradu i prikupljanje procednih voda, dok će se u trećoj celini vršiti mehaničko – biološki tretman otpada, a tu će se nalaziti i objekti za kompostiranje organskog otpada.

Regionalni centar je projektovan da pokriva Rasinski okrug (sa oko 200.000 stanovnika), za period od najmanje 20 godina (od 2023. do 2045.), sa predviđenom količinom otpada koja će se odlagati za planirani period, od 614.183 m3 do 832.676 m3 – precizirano je u planskoj dokumentaciji.

Izveštaja o konceptu za pripremu idejnog rešenja nove deponije izradio je SETEC Engineering GmbH &Co KG, ICP mbH and associated partners.

Plan je na ranom javnom uvidu do 25. avgusta 2020. godine.

Izvor: Ekapija.com

Link: https://www.ekapija.com/news/2973879/savremena-regionalna-deponija-srnje-dobija-obrise-plan-detaljne-regulacije-predvidja-azil-za

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply