Prva sednica Gradskog veća sa novim gradonačelnikom Dragijem Nestorovićem

GV

Gradsko veće grada Kruševca, kojim je predsedavao novi gradonačelnik Dragi Nestorović, održalo je prvu sednicu, na kojoj je razmatralo 58 tačaka Dnevnog reda.

GV

Usvojen je Izveštaj o realizaciji i utrošku sredstava Lokalnog plana akcije za decu za grad Kruševca za 2013. godinu. Sredstvima Lokalnog plana za materijalno najugroženije učenike osnovih škola sa teritorije grada finansirana je besplatna užina i besplatan prevoz za učenike prvih razreda srednjih škola, kao i kupovina fluorescentnih prsluka za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola.

Gradsko veće je usvojilo i Izveštaj o realizaciji programa u kulturi za 2013. godinu u kome se navodi da je sredstvima budzeta Grada u 2013. godini finansiran 41 projekat u kuluri, sa ukupnim sredstvima od 4 miliona dinara i da su sredstva namenski korišćena.

Data je saglasnost na više odluka Nadzornog odbora JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju“, direktora škola i ustanova u postupku sprovođenja javnih nabavki za realizaciju investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja objekata.

Zaključeno je da Odeljenje za društvene delatnosti i Odeljenje za finansije Gradske uprave grada Kruševca, izvrše analizu svih planiranih investicija u tekućoj godini i sačine predlog, na osnovu koga će Gradsko veće utvrditi prioritete i dinamiku realizacije pojedinih investicija, imajući u vidu priliv sredstava u budzet grada Kruševca.

Doneto je Rešenje o povećanju prihoda budzeta od 3.750.000,00 dinara uplatom Ministarstva finansija za saniranje šteta usled elementarnih nepogoda- poplava iz aprila 2014.godine, koja će biti raspodeljena na osnovu Izveštaja Štaba za elementarne nepogode, posebnim Rešenjem Gradskog veća. Obrazovana je Gradska komisija za procenu štete elementarnih i drugih nepogoda, koja će formirati i potreban broj stručnih komisija za procenu šteta na teritoriji grada Kruševca.

Gradsko veće je imenovalo nove članove Privrednog saveta i Lokalnog saveta za zapošljavanje, a u skladu sa promenama koje se izvršene u organima lokalne vlasti i preduzećima u gradu.

Za šefa Službe mesnih zajednica postavljen je dipl. pravnik Ivan Anđelić.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply