Plan generalne regulacije Ribarske banje na javnom uvidu do 18. decembra 2020. godine, planirana izgradnja hotela, apartmana, pansiona i upotpunjavanje medicinsko-rekreativno-kulturne ponude

U Ribarskoj banji u planu gradnja novih kompleksa – Hoteli, vile, apartmani i pansioni niču na obroncima Velikog Jastrepca

(Foto: YouTube/screenshot/Vladimir Borisavljevic)

Ribarska banja, na obroncima planine Veliki Jastrebac sa šest izvora mineralne vode, teperature od 38 do 42 stepena i okružena gustim šumama i čistim vazduhom ima karakteristike klimatskog mesta. Poznata je kao specijalizovana ustanova za rehabilitaciju i lečenje koštano-zglobnih i degenerativnih ortopedskih oboljenja – Specijalna bolnica Ribarska banja sa dijagnostičkim i terapijskim blokom, a lokalne vlasti u Kruševcu imaju nameru da obogate sadržaj banje gradnjom novih turističkih sadržaja, hotela, vila, apartmana i pansiona.
d koji je stavljen na rani javni uvid obuhvaćene su katastarske parcele koje pripadaju KO Srndalje, KO Ribare i KO Boljevac. Površina obuhvata plana je oko 523 ha.
Kako se navodi u planu, u okviru zdravsveno-banjskog kompleksa smeštajni objekti su zadovoljavajućeg kapaciteta i imaju potencijala da prime i veći broj gostiju. Stoga je planirana izgradnja smeštajnih objekata u severnom delu kompleksa, neposredno uz državni put, i uz sadržaje uprave i terapijskog bloka, kao i proširenje banjskih funkcija i svih vidova turizma.
– Planirano je održavanje, upotpunjivanje i osavremenjvanje svih sadržaja kroz zadržavanje istorijskog, kulturnog i prirodnog identiteta prostora i zaštitu osnovnih prirodnih vrednosti i resursa – navodi se u planu.
Objekti turizma planirani su kao hoteli, vile, apartmani, pansioni i sobe i to neposredno uz državni put, gde je već započeta izgradnja objekata ove namene. U sklopu ovih objekata planirani su i ugostiteljski sadržaji, komercijalno-uslužne delatnosti koji mogu biti izgrađeni i kao samostalni objekti.
Otvoreni sportski sadržaji za zimske i letnje sportove planirani su u neposrednom kontaktu sa već izgrađenim sportskim sadržajima (sportsko-rekreativni centar Samar) u centralnom delu plana.
Porodično stanovanje je planirano u severnom delu plana u Ribarima i duž opštinskog puta za Boljevac.
Planirano je povećanje površina za vikend stanovanje koje je već formirano u centralnom južnom delu plana na potezu Samar, kao i proširenje i uređenje groblja u Ribarima.
(Foto: Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac)
– Planiran je koncept razvoja i uređenja područja i principi korišćenja, uređenja i zaštite prostora, koji su zasnivaju na uspostavljanju urbanog reda u korišćenju prostora, ali i očuvanju prirode, ove ekološki značajne celine – piše u dokumentu.
Zelenilo, kao komponenta predela i pejzaža definisanog planskog područja ima, kako se navodi, veliki značaj, posebno u samoj centralnoj zoni Specijalne bolnice.
Na javnom zemljištu unutar Banje postoje izuzetno uređene pejzažne površine koje predstavljaju javne parkove gradskog tipa i male zelene površine parkovskog tipa – skverovi otvorenog, poluotvorenog i zatvorenog tipa. Ove površine povezane su mrežom šetnih staza i pešačkih komunikacija.
Šume u građevinskom području planiraju se kao park – šume sa namenom za odmor rekreaciju, šetnju i zaštitne šume sa namenom zaštite i stabilizacije šumskog i vodnog zemljišta (zaštita od erozije, spiranja zemljišta….).
Planirano je da zdravstveno-banjski kompleks zauzima oko 270.800 m2 BRGP, turistički sadržaji 459.280 m2, vikend stanovanje 38.000 m2, porodično stanovanje 90.130 m2, sport i rekreacija 4.000 m2, dečija zaštita 5.200 m2 i verski objekti 6.000 m2.
Obrađivač plana je Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac, a rani javni uvid traje do 18. decembra 2020. godine.
Izvor: Ekapija.com
Link: https://www.ekapija.com/real-estate/3097090/KZIN-BUP/u-ribarskoj-banji-u-planu-gradnja-novih-kompleksa-hoteli-vile-apartmani-i
Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply