Inicirano pokretanje postupka za rešavanje spornog tumačenja naplate kamata na računima EPS-a

Inicirano pokretanje postupka za rešavanje spornog tumačenja naplate kamata na računima EPS-a

EPS: Ne naplaćujemo kamatu na kamatu, ide krivična prijava

elektroprivreda, srbije, eps

Elektroprivreda Srbije“ je saopštila danas da će podneti krivičnu prijavu zbog, kako ističe, netačne i zlonamerne tvrdnje predstavnika udruženja „Efektiva“ Jovana Ristića da građanima više puta obračunava kamatu na stara dugovanja, takozvanu „kamatu na kamatu“.

„EPS posluje u skladu sa zakonom i najoštrije demantuje navode ‘Efektive'“, ističe se u saopštenju.

Kako se precizira, nakon isteka predviđenog roka za plaćanje računa obračunava se zatezna kamata, a „Elektroprivreda Srbije“ prilikom obračuna kamate za neplaćena potraživanja primenjuje način obračuna zatezne kamate i visinu stope zatezne kamate propisane Zakonom o zateznoj kamati.

U saopštenju se objašnjava da se stopa zatezne kamate utvrđuje na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena.

Zatezna kamata se obračunava primenom prostog interesnog računa od sto i dekurzivnog načina obračuna, bez pripisa obračunate zatezne kamate glavnici istekom obračunskog perioda.

Na svakom mesečnom računu koji se dostavlja kupcima električne energije iskazuje se i obračunata kamata koja je obračunata za kašnjenje u prethodnom mesecu.

Ova kamata se sastoji iz obračuna kamate na neplaćeni glavni dug iz ranijih meseci za period kašnjenja u tom mesecu, kao i kamate za neplaćeni glavni dug za prethodni mesec od dana dospeća (ako je to 28. u mesecu to je 2 ili 3 dana zavisno od broja dana u mesecu).

Ovako iskazana kamata pripisuje se kontu kamate i na nju se ne obračunava kamata u kasnijim obračunima.

U saopštenju se navodi i primer:

Ako kupac ima dug po obračunu za februar, koji je dospeo na plaćanje 28. marta i koje do danas nije plaćeno, biće mu obračunata kamata po kamatnoj stopi u skladu sa Zakonom na sledeći način: u martu 3 dana i biće prikazana u računu mart, u aprilu 30 dana i biće prikazana u računu za april, u maju 31 dan i biće prikazana u računu za maj, i sve do izmirenja glavnog duga.

Ni u jednom od ovih računa nema obračuna kamate na prethodno obračunatu kamatu, naglašava „Elektroprivreda Srbije“

„Ovakav princip obračuna kamate je apsolutno u skladu sa zakonom i to je predstavnik ‘Efektive’ mogao da se uveri da je potražio kamatni list ili prigovorio na obračun kamate. Izjave predstavnika ovog udruženja nisu tačni i očigledno da posle izgubljene bitke u vezi sa stavkom ‘trošak garantovanog snabdevača’, udruženje ‘Efektiva’ otvara novi ‘front’ radi sopstvene medijske promocije i na štetu EPS, a što je najgore uz apsolutno, neopravdano zbunjivanje građana“, ističe se u saopštenju.

 

Traži se stav VKS o spornim troškovima na računima EPS-a

Osnovni sud u Kruševcu inicirao je pokretanje postupka za rešavanje spornog pravnog pitanja pred Vrhovnim kasacionim sudom (VKS), s obzirom na oprečne presude sudova u Srbiji u vezi sa troškovima koji su iskazani na računima EPS-a za potrošnju struje.

„Ova inicijativa pokrenuta je u cilju preduzimanja odlučnih koraka za očuvanje ugleda pravosuđa kroz ujednačenu sudsku praksu i kroz jednaku primenu prava, kao i sprečavanja nenadoknadive štete koja na ovakav način može potencijalno nastupiti“, rekao je Tanjugu vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu Slobodan Ivanović.

Sporno je pitanje, kako pojašanjava, obračuna električne energije prilikom izdavanja računa za utrošenu električnu energiju.

Povodom tužbi građana, presudama su neki sudovi usvajali, a neki odbijali tužbe, zbog čega je neophodan stav VKS radi ujednačenog postupanja.

VKS bi o ovom pitanju treba da odluči u roku od dva meseca.

Ivanović je ukazao da su sporni troškovi od 2014. godine, i da iznose oko 6.000 dinara, na koliko glase tužbeni zahtevi, dok samo troškovi prvostepenog postupa izlaze na 60.000 dinara.

Imajući u vidu da u Srbiji ima oko 3.600.000 brojila, ovo pitanje je izuzetno važno i za državu i za građane, ali i za sudove koji su ionako već preopterećeni bankarskim predmetima.

Izvor: Rtv.rs

Link: http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/eps-ne-naplacujemo-kamatu-na-kamatu-ide-krivicna-prijava_1257850.html

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply