Uklonjeni stari kiosci da bi postavljeni novi na najprometnijim lokacijama, neprimerenim za postavljanje kioska!

Maloprodajni lanac Moj kiosk postavio u Kruševcu nove kioske

 

Maloprodajni lanac Moj kiosk postavio u Kruševcu nove kioske. Maloprodajni lanac kioska Moj kiosk postavio je u Kruševcu nove kioske. Ugovor je sa Gradskom upravom potpisan na pet godina.

 

Maloprodajni lanac Moj kiosk postavio u Kruševcu nove kioske

Odlukom o uređenju grada definisana je nadležnost Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave Kruševac za izdavanje odobrenja za postavljanje kioska sa rokom važenja određenim rešenjem o davanju lokacije. Nadležno Odeljenje odobrenja izdaje u skladu sa Odlukom o uređenju grada, Planom razmeštaja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama u Kruševcu a nakon donetog rešenja Gradskog veća o davanju u zakup izlicitirane lokacije najpovoljnijem ponuđaču.

Lokacija je izdata u zakup na perid od 5 godina, i za to vreme zakupac u korist budžeta grada Kruševca uplaćuje tačno utvrđeni mesečni iznos zakupnine. Javno preduzeće Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševac sa najpovoljnijim ponuđačem zaključuje Ugovor o davanju u zakup lokacije za postavljanje kioska kojim se jasno definišu prava i obaveze zakupaca i zakupodavaca.

Ovim Ugovorom zakupac se, između ostalog obavezuje da na osnovu rešenja Odeljenja za utvrđivanje naplatu i kontrolu javnih prihoda, gradske uprave Kruševac, uplati ukupan iznos na ime zakupa lokacijeza postavljanje kioska, da snosi troškove izrade, postavljanja i održavanja kioska, a postavljeni kiosk ostaje u vlasništvu zakupca, da u potpunosti poštuje idejno rešenje za kiosk koje je obavezujuće Planom razmeštaja manjih montažnih objekata, da o svom trošku pribavi odobrenje za postavljanje kioska od nadležnog Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo, da snosi troškove utroška električne energije i da nakon isteka roka zakupa kiosk ukloni o svom trošku.

Novi kiosci u Kruševcu vlasništvo su najvećeg maloprodajnog lanca kioska na teritoriji Srbije,  raspoređenih na čitavoj teritoriji Srbije, sa maksimalnom nacionalnom pokrivenošću u 137 opština. Moj Kiosk Group je poslovni sistem koji čine dve kompanije Moj kiosk i Centrosinergija i sa 3.500 zaposlenih svrstava se u prvih pet privatnih kompanija u Srbiji.

Centrosinergija se bavi distribucijom štampanih medija, duvanskih proizvoda, SIM kartica i elektronskih dopuna i Bus Plus kartica za veće gradove. Kroz svoje najsavremenije poslovne principe, tehnološka rešenja, inovativni pristup i savremenu organizaciju Moj Kiosk Group nudi tržištu kvalitetnog i pouzdanog partnera.

Izvor: Rtk.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply